• Ceny za projektové práce a vypracování projektové dokumentace stavby se řídí honorářovým řádem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a dohodou mezi investorem a projektantem
  • Cena za vypracování projektové dokumentace se stanovuje na základě dohody s objednatelem a vypočítává se 3 – 7 % z ceny stavby, případně dle náročnosti projektu individuelně
  • Na každé vypracování projektové dokumentace bude s Vámi uzavřena smlouva o provedení práce či jiný obdobný dokument
  • V ceně je zahrnuto vypracování projektové dokumentace stavby dle objednávky, kterou Vám vyhotovím a uvedu přesně co cena obsahuje  
  • V ceně projektové dokumentace (dle povahy a druhu stavby) je zahrnuto většinou výškopisné zaměření pozemku a papírové usazení stavby do terénu, stavební výkresy, statika, požárně bezpečnostní řešení stavby, projekt vytápění, měření radonu, dle dohody řešení elektro, vzduchotechniky, zdravotechniky, hluková studie apod. Veškerá nadstandardní doplnění projektu navyšují samozřejmě jeho cenu
  • V ceně je dále zahrnuto, pokud se dohodne s objednatelem, i zajištění veškerých podkladů pro vydání příslušných povolení a rozhodnutí, což obnáší zajištění závazných stanovisek hygieny, hasičů, odboru životního prostředí, odboru dopravy, památkářů, veterinární péče, dopravní policie a správců jednotlivých sítí
  • Dále je možné k projektu zajistit vyhotovení položkového rozpočtu stavby